Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

joannab
1534 5e2d 420
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viaPicki91 Picki91
joannab
Reposted fromthetemple thetemple viaPicki91 Picki91

February 13 2017

joannab
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir

July 10 2015

The Color Thesaurus

tangy-san:

moirakatson:

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

All from Ingrid’s Notes on Wordpress, direct link here.

thank the lord oh my

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastonerr stonerr
2725 ade8 420

writing-system:

Illuminati Cipher
Augustin Barruel
1798

Source

Reposted frombwana bwana viastonerr stonerr

July 09 2015

joannab

July 08 2015

joannab
2186 0f90 420
Reposted fromlavelinier lavelinier viaSTYLTE STYLTE
joannab
joannab
9770 9941 420
Poznań
Reposted fromhormeza hormeza viamefir mefir
joannab
7926 01d7
Reposted fromHerrWolf HerrWolf viamefir mefir
8682 215f
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viastonerr stonerr

July 06 2015

joannab
Reposted fromx70b1 x70b1 viaPicki91 Picki91

July 05 2015

joannab

July 02 2015

joannab
6874 e6e7 420
joannab
W ogóle: nuda, wzrastająca samotność, demoralizacja, próżniactwo, lektury i... czekanie, czekanie, czekanie!
— Gombrowicz
Reposted fromnirvitii nirvitii viasarkazm sarkazm
joannab
7439 5960 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viastonerr stonerr

July 01 2015

joannab
joannab
7508 dfad 420
Iceland - Reykjavik bay - André Meinardus
Reposted frommeuzieumeuzieu meuzieumeuzieu viafelicka felicka

June 29 2015

joannab
4604 c02a 420
joannab
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl